organisatie

De Oranjekerk maak als wijkgemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand te Rotterdam.

De “plaatselijke regeling” van de centrale gemeente geeft de wijken grote vrijheid. Een aantal besluiten, bijvoorbeeld aangaande financiën, gebouwen en personeel, blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad (AK). In deze AK zijn alle zeven wijkgemeenten vertegenwoordigd.

 

Wijkkerkenraad
In de wijkkerkenraad worden beslissingen op wijkniveau genomen. Lid van de wijkkerkenraad zijn ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant. Zij geven samen leiding aan het leven van de wijkgemeente.

Ouderlingen
De ouderlingen hebben vanouds de herderlijke zorg.
Daarnaast zijn er de ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatsten zijn met name verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van onze kerk en het gebouw.

Diakenen
Het zijn de diakenen die ons voorgaan in de dienst aan elkaar, binnen en buiten de gemeente.
Behalve voor de zorg voor wie hulp nodig hebben en zieken zijn zij ook
verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken rondom het Avondmaal.

Netwerken in de Oranjekerk
In een netwerkgroep zien leden op kleine schaal naar elkaar om. Op deze wijze geven we invulling aan het beeld dat we in het Nieuwe Testament vinden van de gemeente: we zijn het ‘lichaam van Christus’.
In Romeinen 12: 4-6 lezen we: “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is…"

De gemeente is opgedeeld in netwerkgroepen. Zo'n netwerkgroep bestaat uit maximaal 16 personen. De helft daarvan wordt gevormd door actieve kernleden. Daarnaast maken leden deel uit van het netwerk, die op andere wijze betrokken zijn.
Volgens van Dale is: iemands sociale netwerk alle mensen die hij kent en die hem ook kennen.
Mensen die bij elkaar in een netwerkgroep zitten leren elkaar beter kennen, en zullen zowel praktisch als inhoudelijk gaandeweg meer met elkaar kunnen gaan delen.
Voorbeelden van zaken die binnen de netwerkgroep plaats kunnen vinden zijn:

  • welkom heten in de wijk;
  • onderling medeleven bij lief en leed, verjaardag, ziekte etc. elkaar bezoeken;
  • regelen van praktische zaken als bezorgen van de Sleutel, Vaste Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans), de fruitbakjes, etc.;
  • gespreksavonden / Groothuisbezoeken;
  • telefooncirkel;
  • onderlinge hulp, b.v. boodschappendienst, indien nodig eens met iemand mee naar de dokter,

Nieuw (ingekomen) lid of  belangstellend? Vul dan ons netwerkformulier in!