de Gemeente nu

Profiel wijkgemeente Oranjekerk, Rotterdam Noordrand - 2022

 

Inleiding

In de Oranjekerk, midden in het Rotterdamse Kleiwegkwartier, heeft  een kleine  PKN geloofsgemeenschap haar thuisbasis. Dit gebouw kent een lange historie, begonnen als Hervormde Kerk in het jaar 1934. In de tachtiger jaren kwam er een samenvoeging met de leden van Gereformeerde Nassaukerk uit dezelfde wijk. 

De Oranjekerkwijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse gemeente Noordrand Rotterdam. 

Met ingang van september 2018  heeft ook het pioniersproject Noorderlicht-Oranjekerk  haar thuisbasis gevonden in het kerkgebouw Oranjekerk. Deze pioniersgemeente wordt gevormd door merendeel jonge gezinnen. Zij is missionair actief in het Kleiwegkwartier.

Beide vormen van kerk-zijn ontwikkelen zich tot nu toe naast elkaar; er is goed overleg op bestuurlijk niveau, op andere terreinen is ad hoc samenwerking.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Als Oranjekerkgemeente willen we, geleid door de Heilige Geest, leven vanuit Gods liefde in Jezus Christus en deze liefde uitdragen. Met het oog daarop oefenen we ons in

* de omgang met God en het volgen van Jezus Christus

* de dienst aan elkaar door te bouwen aan onderlinge verbondenheid

* het in woord en daad getuigen zijn van Jezus Christus in buurt en samenleving.

De huidige situatie

De wijkgemeente van de Oranjekerk is een actieve, kleine geloofsgemeenschap. We geven in alle bescheidenheid gehoor aan onze roeping om hier en nu gemeente van Jezus Christus te zijn. Afgelopen decennia is er een geleidelijke teruggang van actieve gemeenteleden. Dit heeft een doorwerking gekregen op de omvang en de samenstelling  van betrokken leden. Naar de zondagse diensten komen tussen de dertig en veertig mensen, vooral van boven de vijftig. Met bijzondere diensten is de samenstelling gevarieerder.

Sinds september 2022 heeft de gemeente weer een nieuwe predikant, ds. Louis Krüger uit Barendrecht. Ds.Krüger is met emeritaat en heeft zich geroepen gevoeld om voor de komende twee jaar onze herder en leraar te willen zijn. Hier zijn we erg dankbaar voor.

De kerkenraad is met 7 leden klein. Er ligt veel werk op weinig schouders. Er is behoefte aan meer denkkracht in de kerkenraad.

Als Oranjekerk-wijkgemeente zijn we in januari 2022 traject gestart met IZB om ons  te beraden op onze kerntaken en te onderzoeken op welke terreinen we meer kunnen samenwerken met Noorderlicht Oranjekerk.

Taakopvatting

De wijkgemeente richt zich op drie kerntaken:

*     Het vieren van een wekelijkse eredienst in de Oranjekerk

*     Het pastoraal omzien naar elkaar

*     Het vormgeven aan diaconaal-missionaire presentie in de wijk

De corona-maatregelen hebben ertoe geleid dat we de afgelopen periode minder aandacht hebben kunnen geven aan bovenstaande kerntaken. 

*    Eredienst

1,5 jaar corona-maatregelen heeft ertoe geleid dat er minder mensen dan vóór corona de dienst in de kerk bijwonen. Door de corona hebben we versneld een camera aan kunnen schaffen. Zo zijn de diensten live met beeld online te volgen (daarvoor alleen met geluid). Het aantal luisteraars / kijkers ligt hoger dan voor corona. Wekelijks komen tussen de 30 à 40 betrokken mensen samen in de zondagse eredienst. Binnen het liturgisch kader is er ruimte voor gevarieerde inhoud en vormgeving.

Voor nu, tijdens dit schijven, gaan er meer gastpredikanten voor totdat ds. Krüger ruimte heeft in zijn agenda. Er wordt veelal gezongen uit het Nieuwe Liedboek, begeleid door orgel of piano. Er is ook ruimte voor liederen uit andere bundels. 

De gemeente heeft al tientallen jaren ook geregeld diensten met een speelsere uitvoering.

Elke zondag is er koffie en thee na de dienst en ruimte voor ontmoeting.